Введення даних у вічко


Для введення даних у вічко виділите її клацанням миші. Адреса поточного вічка вказується в полі Ім'я (Name) (на мал. 14.1 в нім відображує адреса вічка D7). Символи можна вводити безпосередньо у вічко або в рядок формул. Місце введення даних показує миготливий курсор. Закінчивши введення даних у вічко, натискуйте кнопку Введення (Enter) у рядку формул або клавішу Enter.Мал. 14.1 Введення даних у вічко

У вічка Excel можна помістити текст, числа, дати, час, і формули. Їх введення у вічко і відображення в таблиці розглянуті нижче. Введення формули у вічко розглянуте в главі 16.

Введення тексту


Текстом вважається будь-яка послідовність символів: букв, цифр, знаків. Текстові дані можна використовувати як заголовки таблиць, стовпців і рядків. За умовчанням текст вирівнюється по лівому, краю вічка (буква «А» у вічку В2 на мал. 14.1), тобто притискається до лівого кордону вічка. У одне вічко можна ввести до 255 символів. Можна змінити розташування тексту у вічку шляхом її форматування. Горизонтальне і вертикальне вирівнювання тексту і чисел у вічках розглянуте в главі 15,в розділі «Форматування вічок».
Якщо введений у вічко текст займає місця більше, ніж ширина стовпця, то він відображується в сусідніх справа порожніх вічках (див. «Вартість продажу» у вічку В4). Якщо розташоване справа вічко містить які-небудь дані, то буде видна лише та частина тексту, яка розміщена в межах ширини стовпця (текст у вічку В5 закритий даними вічка С5). Текст активного вічка відображується в рядку формул.
При введенні числа, яке повинне сприйматися як текст, наприклад, номер рейса літака, поштового індексу і тому подібне, перед числом слід поставити апостроф. Номер рейса літака, що прилітає, записаний у вигляді '4687 буде сприйнятий як текст і вирівняний по лівому краю вічка (вічко В6). У верхньому лівому кутку вічка з числовими даними, що зберігаються як текст, відображується зелений індикатор. З апострофа треба починати вводити текст, перед яким коштує знак «= ».Конвертація числових даних що зберігаються як текст в числа розглянуто в кінці цього розділу.

Введення чисел


За умовчанням числа вирівнюються по правому краю вічка, проте при форматуванні число можна выровнить по лівому краю або по центру (див. главу 15; розділ «Форматування вічок»). Числа, що вводяться в таблицю, можуть включати цифри від 0 до 9 і спеціальні символи: '$,%,+-,/, Е, е.
При введенні негативного числа перед ним ставиться знак мінус. Якщо кінець десяткового дробу не може відображувати цілком у вічку, то він округляється з такою кількістю знаків, скільки поміщається по ширині стовпця. Для відображення всіх цифр числа збільште ширину стовпця (див. далі в цій главі розділ «Зміна висоти рядків і ширини стовпців»).
При ширині вічка, недостатнього для показу всіх цифр, число може відображуватися в експоненціальній формі або символами ###### (грати), що свідчать про те, що для відображення даних треба збільшити ширину вічка.
Якщо у вічку встановлений числовий формат не Загальний (General) то Excel відносить введені дані до заданого типа. Наприклад, якщо встановлений числовий формат Дріб (Fraction) то можна не вводити 0 перед простий дробом. Значення буде розпізнано правильно.

Формати відображення чисел


Числовий формат визначає спосіб відображення числа на екрані, наприклад, кількість знаків після коми, позначення негативного числа і так далі Незалежно від вибраного формату число зберігається з точністю до 15 значущих розрядів, останні розряди перетворяться в нулі. Дуже маленькі і дуже великі числа відображуються в експоненціальній формі, тобто у вигляді числа від 1 до 10 перед символом Е і позитивній або негативній мірі числа 10. Наприклад, число 0,00000000034 при недостатній ширині стовпця може відображуватися як 3,4Е-10, тобто 3,4 умножиться на 10 в мірі — 10, число 2,3х1013 може набрати вигляду 2,ЗЕ+13 (див. вічко А6).
Як правило, Excel самостійно вибирає формат даних, що вводяться. Проте для правильного розпізнавання інформації у ряді випадків необхідно задати формат даних, що вводяться. Наприклад, аби Excel інтерпретував дату, необхідно в діалоговому вікні Формат вічок (Format Cells) у списку Числові формати (Category) вибрати Дати (Date). Числові формати, використовувані в Excel, і їх опис даны нижче в таблиці 14.1.

Таблиця 14.1 . Числові формати, використовувані в Excel


Числовий формат

Опис

Приклад

Загальний (General)

Використовується за умовчанням. В більшості випадків числові дані відображуються у вічку так, як вони вводяться або обчислюються. Якщо ширина вічка недостатньо для відображення всього числа, загальний числовий формат округлює число або використовує наукову виставу для великих чисел. Форматування не виробляється.

123

Числовий (Number)

Є найбільш загальним способом представлення чисел. У полі Число десяткових знаків (Decimal places) діалогового вікна Формат вічок (Format Cells) введіть число, що показує кількість цифр, що відображуються справа після коми (мал. 14.2).
Аби задати спосіб відображення негативних чисел, в списку Негативні числа (Negative numbers) виділите необхідний варіант. Прапорець Роздільник груп розрядів (Use 1000 Separator ()) дозволяє відділяти групи тисячних розрядів в числах.

123,45 1,234

Грошовий (Currency) *

Використовується для виведення грошових значень. Дані в стовпці вирівнюються по десятковій крапці. Кожні три розряди відділяються один від одного. Можна задати точність представлення числа (кількість десяткових знаків) і символ валюти. Відмітна особливість формату — можливість відображення негативних величин іншим кольором і без знаку мінус.

1 234,00р.

Фінансовий (Accounting) *

Використовується для вирівнювання грошових величин в таблиці по роздільнику цілої і дробової частини.

123р.

Процентний (Percentage)

Забезпечує представлення числа в сотих долях одиниці відповідно до встановленої кількості десяткових знаків і із знаком % (відсоток). Числа великі 1 автоматично вводяться як відсотки; а числа, менші 1, перетворяться у відсотки множенням на 100. Наприклад, після введення чисел 10 або 0,1 у вічку відображуватиметься 10%. У правому стовпці цієї таблиці показано, як відображується число 0,1234.
Аби швидко перейти до відображення числа у вигляді відсотків, натискуйте кнопку Процентний формат (Percent Style) на панелі інструментів Форматування.
Аби всі числа перетворювалися множенням на 100, в меню Сервіс (Tools) виберіть команду Параметри (Options) і на вкладці Правка (Edit) скиньте прапорець Автоматичне введення відсотків (Enable automatic percent entry).

12,34%

Дріб (Fraction)

Відображує числа у вигляді звичайного дробу.

3/10

Експоненціальний (Scientific)

Використовується, як правило, для відображення дуже великих або дуже маленьких чисел.

2.3Е+07

Дата (Date)

Вводиться в різних форматах. Як роздільник може використовуватися дефіс або крапка, наприклад, Фев.01 або 05.07.01. Excel зберігає дати, використовує систему відліку дат, починаючи з 1 січня 1900 року. Визначається кількість днів, прошедших з цього дня до вказаної дати. Обчислення дати в числовому форматі див. главу 16, розділ «Використання функцій».

14.03.04

Час (Time)

Відображується в будь-якому з форматів, що часто зустрічаються. У Росії використовується 24-годинна система. 12-годинна система містить позначення AM або РМ, де «AM» або «А» вказує на час доби від півночі до полудня, а «РМ» або «Р» вказує на час доби від полудня до опівночі. Час Excel зберігає у вигляді дробу, визначувану, як доля доби, відлічувану від 0 годин.

1:30 РМ

Текстовий (Text)

Відображує символи так, як вони вводяться не залежно від їх вмісту.
 

Додатковий (Special)

Використовується для відображення поштових індексів, номерів телефонів, табельних номерів.

123456

Всі формати (Custom)

Формат визначається користувачем.
 


* Відображення вмісту вічок форматів Грошовий і Фінансовий визначається налаштуваннями операційної системи Windows, зробленими у вікні панелі управління.

Введення символів грошових одиниць різних країн


Аби автоматизувати введення символів грошових одиниць якої-небудь країни, виберіть команду Вічка (Cells) у меню Формат (Format) і відкрийте вкладку Число (Number) . У списку Числові формати (Category) виберіть формат відображення числових даних: Грошовий (Currency) (мал. 14.2). У списку, що розкривається Позначення (Symbol) виберіть потрібну країну. Для використання вибраного символу в таблиці Excel виділите числові дані і натискуйте кнопку Грошовий формат (Currency) на панелі інструментів Форматування.
Для введення символу євро можна використовувати наступні клавіші:

  •  Alt+0136 — при налаштуванні на символи кирилиці;
  •  Alt+0128 — при налаштуванні на англійську мову.


Число можна ввести з цифрової клавіатури, якщо включений індикатор Num Lock.Мал. 14.2 Завдання числового формату

Введення дати і часу


Дати і час можуть бути представлені в різних форматах. Аби ввести час з використанням 12-годинного формату, введіть після значення часу відокремлені пропуском букви AM або РМ. В разі відсутності вказівок на 12-годинний формат час сприймається в 24 годинному форматі. Тому 7:55 сприймається як 7 годин 55 хвилин ранку (AM). Для 7:55 вечора треба після цифр вказати РМ або ввести 19:55. Аби ввести дату і час доби в одне і те ж вічко, як роздільник дати і часу використовуйте пропуск. З даними типа дата і час можна виконувати різні арифметичні і логічні операції.
Формат для поточної дати і часу і символи, що використовуються як роздільники, наприклад, двокрапка «:» або точка «.» в стандарті Росії встановлюються за допомогою значка Мова і стандарти (Regional settings) панелі управління. Незалежно від формату, використовуваного для представлення дати або часу, в Excel всі дати зберігаються як послідовні числа, час зберігається у вигляді десяткового дробу.
За умовчанням значення дати і часу вирівнюються у вічку по правому краю. Якщо не відбувається автоматичного розпізнавання формату дати або часу, то введені значення інтерпретуються як текст, який вирівнюється у вічку по лівому краю.

Введення одного і того ж значення в декілька вічок одночасно


Для введення одного і того ж значення в декілька вічок одночасно виділите вічка, в які необхідно ввести дані, утримуючи такою, що натискує клавішу Ctrl для виділення несуміжних вічок. (Виділені вічка можуть бути як суміжними, так і несуміжними.) Введіть дані і натискуйте одночасно клавіші Ctrl+Enter.

Швидке заповнення записів, що повторюються, в стовпці


Для прискорення введення даних в Excel використовується засіб автозавершення. При введенні послідовності символів у вічко, співпадаючої з послідовністю, раніше введеною в цьому стовпці, бракуюча частина набору буде вироблена автоматично. Закінчений запис по формату повністю збіжиться з існуючим записом, включаючи символи верхнього .и нижнього регістра.
Варіант введення також можна вибрати із списку записів, які вже є в стовпці в поруч розташованих вічках. Аби проглянути список (мал. 14/3), натискуйте клавіші Alt+стрелка вниз або натискуйте праву кнопку миші і виберіть в контекстному меню команду Вибрати із списку, що розкривається.Мал. 14.3 Введення у вічко раніше використаних слів за допомогою контекстного меню

У Excel автоматичне введення виробляється лише для тих записів, які містять текст або текст у поєднанні з числами. Записи, що повністю складаються з чисел, дат або часу, необхідно вводити самостійно.

Конвертація числових даних що зберігаються як текст в числа


Для конвертації числових даних що зберігаються як текст в числа виберіть в меню Сервіс (Tools) команду Параметри (Options ) і відкрийте вкладу Перевірка помилок (Error Checking). Перевірте, що встановлені прапорці Включити фонову перевірку помилок (Enable background error checking) і число збережене як текст (Number stored as text) . Виберіть вічко із зеленим індикатором у верхньому лівому кутку. Поряд з вічком натискуйте кнопку із знаком оклику і в меню, що з'явилося, виберете команду Перетворити в число (Convert to Number) (мал. 14.4)Мал. 14.4 Конвертація числових даних що зберігаються як текст в числа

 

Друзі сайту:


1
2 3 4

::  Меню ::

Введення
Початкові відомості про Microsoft Office System і Microsoft Office 2003 Перегляд документа у вікні додатка Microsoft Office 2003. Створення, відкриття, збереження і відновлення документа
Знайомимося з Microsoft Word 2003 Редагування документа Word 2003 Автоматизація виконання окремих операцій в Word 2003
Форматування текстового документа
Робота з таблицею і написом
Використання меню Вставка. Вставка і форматування малюнка в Word
Стилі і шаблони, структура документа
Оформлення документа
Налаштування параметрів роботи Word 2003
Друк документа Word Знайомимося з Excel 2003
Введення і редагування даних Excel
Форматування і захист аркуша Excel 2003
Виконання розрахунків по формулах в Excel 2003 Побудова діаграм, свідомість малюнка на аркуші Excel
Аналіз даних в Excel 2003
Друк документа і налаштування Excel 2003
Знайомимося з Outlook 2003
Теки Outlook і їх призначення
PowerPoint 2003 — засіб для створення і демонстрації презентацій
Знайомиться з Microsoft Access 2003 Використання запитів для роботи з даними
Створення і використання форм в Access 2003 Звіти, сторінки доступу до даних, макроси, налаштування бази даних Access 2003
Використання Microsoft Office 2003 для роботи в Інтерлеті
Використання декількох додатків Microsoft Office 2001 в одному документі. Підтримка розпізнавання мови і голосове управління комп'ютером


:: Каталог ::

 

Автомобили Производство Наука и образование Домашний очаг Спорт Новости и СМИ Компьютеры Товары и услуги Отдых и развлечения Мобильники  Медицина и здоровье Бизнес и финансы Работа и заработок Непознанное Интернет Справки Общество и политика Культура и искусство Юмор  


:: Підтримка ::

Практичне ознайомлення з пакетом офісних програм MS Office 2003
Отримати код:
Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Статистика ::

 

:: Навігация ::

  Головна
  Гостьова книга
  Додати у вишукане  

 

 

 


 

Copyright © Asentli, 2008